جستجو در نوشته های انتشارات گیلنا

حذفیات کنکور ۱۴۰۱

حذفیات کنکور 1401

فهرست مطالب

حذفیات کنکور ۱۴۰۱

کنکور سراسری یکی از بزرگترین آزمون های علمی در سراسر کشور است که به منظور غربالگری داوطلبان، جهت ورود به دانشگاه ها برگزار می شود.

سازمان سنجش هر سال به منظور کاهش حجم مطالب آزمون، در اطلاعیه ای فهرست حذفیات کنکور سراسری را که شامل برخی از صفحات، پاراگراف و … می باشد را منتشر می کند.

داوطلبان برای شرکت در کنکور ۱۴۰۱، باید قبل از هر چیزی از فهرست حذفیات منابع کنکور مطلع شوند.

در این مقاله فهرست حذفیات کنکور در ۵ گروه آزمایشی ( تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان ) را در اختیار شما قرار می دهیم.

حذفیات دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱

دروس عمومی در کنکور ۱۴۰۱ برای تمامی گروه های آزمایشی شامل موارد زیر می باشد:

 • ادبیات فارسی
 • عربی
 • زبان انگلیسی
 • دین و زندگی

حذفیات ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتابحذفیات
فارسی (۱)گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعرخوانی ها
فارسی (۲)گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعرخوانی ها
فارسی (۳)گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعرخوانی ها

حذفیات عربی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
عربی (۱)بخش البحث العلمی
عربی (۲)بخش المعربات الفارسیه، بخش البحث العلمی
عربی (۳)بخش البحث العلمی و بخش خوب است بدانیم صفحه ۶۵

حذفیات زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
زبان انگلیسی (۱)بخش های learned you What
زبان انگلیسی (۲)بخش های learned you What
زبان انگلیسی (۳)بخش های learned you What

حذفیات دین و زندگی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
دین و زندگی (۱)۱- آیات ابتدای هر درس
۲- فعالیتهای دارای علامت ستاره (*)
۳- محتوای بخشهای بیشتر بیدانیم
۴- پاسخ سوالات شما
۵- پیشنهاد
۶- دانش تکمیلی
۷- معرفی کتاب
۷- فیلم
۸- پاورقی ها
۹- برداشت ها
دین و زندگی (۲)۱- آیات ابتدای هر درس
۲- فعالیتهای دارای علامت ستاره (*)
۳- محتوای بخشهای بیشتر بیدانیم
۴- پاسخ سوالات شما
۵- پیشنهاد
۶- دانش تکمیلی
۷- معرفی کتاب
۷- فیلم
۸- پاورقی ها
۹- برداشت ها
۱۰- حرکت زمین و هفت خط آن در صفحه ۴۷
۱۱- صفحه ۶۲ خط شش
دین و زندگی (۳)۱- آیات ابتدای هر درس
۲- فعالیتهای دارای علامت ستاره (*)
۳- محتوای بخشهای بیشتر بیدانیم
۴- پاسخ سوالات شما
۵- پیشنهاد
۶- دانش تکمیلی
۷- معرفی کتاب
۷- فیلم
۸- پاورقی ها
۹- برداشت ها

به محض انتشار حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱، این مقاله به روز رسانی خواهد شد.

حذفیات دروس تخصصی رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱

دروس تخصصی رشته تجربی شامل موارد زیر می باشد:

 • زیست شناسی
 • زمین شناسی
 • ریاضی
 • فیزیک
 • شیمی

حذفیات زیست شناسی کنکور ۱۴۰۱

حذفیات زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۰ به شرح زیر است :

عنوان کتاب حذفیات
زیست شناسی (۱)۱- بیشتر بدانید و واژه شناسی
۲- طراحی سوال از شکل های کتاب درسی که غیرمجاز بودن طرح
سؤال در آن مشخص شده اند.
۳- طراحی سوال عددی و محاسباتی به هر شکل
۴- طراحی سوال از فرمول های ساختاری مواد شیمیایی
۵- آوردن واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به همراه معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن الزامیست.
زیست شناسی (۲)۱- بیشتر بدانید و واژه شناسی
۲- طراحی سوال از شکل های کتاب درسی که غیرمجاز بودن طرح
سؤال در آن مشخص شده اند. (شکل های صفحه ۲۴ کتاب زیست یازدهم )
۳- طراحی سوال عددی و محاسباتی به هر شکل
۴- طراحی سوال از فرمول های ساختاری مواد شیمیایی
۵- آوردن واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به همراه معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن الزامیست.
زیست شناسی (۳)۱- بیشتر بدانید و واژه شناسی
۲- طراحی سوال از شکل های کتاب درسی که غیرمجاز بودن طرح
سؤال در آن مشخص شده اند.
۳- طراحی سوال عددی و محاسباتی به هر شکل
۴- طراحی سوال از فرمول های ساختاری مواد شیمیایی
۵- آوردن واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به همراه معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن الزامیست.
۶- طرح پرسش از بخشهای مطالعه آزاد کتاب زیست شناسی ۳
به شرح زیر، مجاز نیست :
فصل ۱:
گفتار۱ : از عنوان تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر عنوان
مدل مولکولی دنا
گفتار۳ : از عنوان سطوح مختلف ساختاری در پروتئین تا سر عنوان نقش
پروتئین ها ، از عنوان عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
فصل ۲:
گفتار۱ : ازعنوان تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار۱
گفتار۲ :از عنوان محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها تا پایان گفتار۲
فصل ۳:
گفتار۲ :از عنوان مهار بیماریهای ژنتیک تا پایان فصل
فصل ۴:
گفتار۳ :از ابتدای گفتار تا سرعنوان گونه زایی
فصل ۵:
گفتار۲ : ازعنوان تنظیم تنفس یاختهای : تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار
گفتار۳ : ازعنوان سلامت بدن : پاد اکسنده ها تا پایان فصل
فصل ۶:
گفتار۲ : از عنوان اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار۲
گفتار۳ : از عنوان جانداران فتوسنتزکننده دیگر تا پایان فصل
فصل ۷:
گفتار۲ : از عنوان مهندسی بافت تا آخر گفتار۲
فصل ۸:
گفتار۳ : از عنوان زندگی گروهی تا پایان فصل

حذفیات زمین شناسی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
زمین شناسی (۲)مطالب مربوط به حفظ اعداد
جدول ها
بیشتر بدانید
جمع آوری اطلاعات
آشنایی با علوم ایران و زمین
مفاخر ایران و جهان

حذفیات ریاضی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
ریاضی (۱)تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی
ریاضی (۲)تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی
ریاضی (۳)تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب درسی

حذفیات فیزیک کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
فیزیک (۱)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است که در طراحی سوالات الزامیاً رعایت می شوند . مانند بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزامیا در
طراحی سواالت مد نظر قرار نمی گیرد
فیزیک (۲)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجیه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است که در طراحی سؤالات الزاما رعایت میشوند. مانند بررسی
حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل
مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده میشود و همچنین
سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزء اهداف
برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سواالت مد نظر قرار نمیگیرد .
فیزیک (۳)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجیه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است کیه در طراحی سوالات الزامیاً رعایت می شوند . مانند بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزامیا در
طراحی سواالت مد نظر قرار نمی گیرد.
۳_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصییلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹( شراط همه گیری
کووید۱۹ )و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از
بخش های مطالعه آزاد کتاب فیزیک۳( مطابق با برنامه وضعیت قرمز ) به شرح زیر
مجاز نیست:
فصل ۱ :
بخش ۱-۳ به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۲ :
بخش های ۲-۳ و ۲-۴ به همراه پرسش ها و مسئلههای مرتبد با آن در
انتهای فصل
فصل ۳ :
از مبحث “ادراک شنوایی” در صفحه ۹۳ تا سر بخش ۳-۹ ، صفحه ۹۲ تا
صفحه ۹۹ شامل مباحث “سراب و پاشندگی نور” به همراه پرسش ها و مسئله های
مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۴ :
بخش ۴-۴ به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات شیمی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
شیمی (۱)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
شیمی (۲)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
شیمی (۳)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹
( شرایط همه گیری کووید۱۹ ) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت
آموزش و پرورش طرح پرسش از بخشهای مطالعه آزاد کتاب شیمی
( مطابق با برنامه وضعیتقرمز ) به شرح زیر مجاز نیست:
فصل ۱ :
صفحه ۱ ،خود را بیازمایید صفحه ۹ ،پیوند با صنعت صفحه
۱۱ ، پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲ :
از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ ابتدای انجام واکنش با سفر
الکترون ، پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۱۱ ،خود را بیازمایید صفحه
۲۲
فصل ۳ :
از آغاز فصل تا صفحه ۲۹ ،سازه های یخی زیبا با ظاهری
سخت اما زودگداز تا صفحه ۹۳ ،پیوند با زندگی صفحه ۹۳ ،با هم
بیندیشیم صفحه ۹۱ و ۹۲
فصل ۴ :
از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری
شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکولهای آلی

به محض انتشار حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱، این مقاله به روز رسانی خواهد شد.

حذفیات دروس تخصصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

دروس تخصصی کنکور ریاضی شامل موارد زیر می باشد:

 • ریاضی ( شامل هندسه، حسابان، گسسته و آمار و احتمال )
 • فیزیک
 • شیمی

حذفیات ریاضی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتابحذفیات
هندسه ( ۱ )تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه ( ۲ )تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه ( ۳ )تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
حسابان ( ۱ ) تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
حسابان ( ۲ ) تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضیات گسسته تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
آمار و احتمال تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”

حذفیات فیزیک کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
فیزیک (۱)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است کیه در طراحی سوالات الزامیاً رعایت می شوند . مانند بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در
طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.
فیزیک (۲)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت میشوند. مانند بررسی
حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل
مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده میشود و همچنین
سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جزء اهداف
برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگرد.
فیزیک (۳)۱_ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی،
جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از
هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به
ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
۲_ در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی
بیان شده اسیت کیه در طراحی سؤالات الزاماً رعایت می شوند . مانند بررسی
حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در
آن ها نیاز به تجزیه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزامیا در
طراحی سواالت مد نظر قرار نمی گیرد.
۳_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصییلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ( شرایط همه گیری
کووید۱۹ ) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از
بخش های مطالعه آزاد کتاب فیزیک۳ ( مطابق با برنامه وضعیت قرمز ) به شرح زیر
مجاز نیست:
فصل ۱ :
صفحه ۱ ،خود را بیازمایید صفحه ۹ ،پیوند با صنعت صفحه
۱۱ ، پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲.
فصل ۲ :
از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ ابتدای انجام واکنش با سفر
الکترون ، پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۱۱ ،خود را بیازمایید صفحه
.۲۲
فصل ۳ :
از آغاز فصل تا صفحه ۲۹ ،سازه های یخی زیبا با ظاهری
سخت اما زودگداز تا صفحه ۹۳ ،پیوند با زندگی صفحه ۹۳ ،با هم
بیندیشیم صفحه ۹۱ و ۹۲.
فصل ۴ :
از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری
شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکولهای آلی

حذفیات شیمی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
شیمی (۱)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
شیمی (۲)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
شیمی (۳)۱_ پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
۲_ حفظ کردن معادله های شیمیایی.
۳_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
۴_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در
جدول تناوبی
۵_ بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹
( شرایط همه گیری کووید۱۹ ) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت
آموزش و پرورش طرح پرسش از بخشهای مطالعه آزاد کتاب شیمی
( مطابق با برنامه وضعیتقرمز ) به شرح زیر مجاز نیست:
فصل ۱ :
صفحه ۱ ،خود را بیازمایید صفحه ۹ ،پیوند با صنعت صفحه
۱۱ ، پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲ :
از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ ابتدای انجام واکنش با سفر
الکترون ، پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۱۱ ،خود را بیازمایید صفحه
۲۲
فصل ۳ :
از آغاز فصل تا صفحه ۲۹ ،سازه های یخی زیبا با ظاهری
سخت اما زودگداز تا صفحه ۹۳ ،پیوند با زندگی صفحه ۹۳ ،با هم
بیندیشیم صفحه ۹۱ و ۹۲
فصل ۴ :
از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری
شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکولهای آلی

به محض انتشار حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱، این مقاله به روز رسانی خواهد شد.

حذفیات دروس تخصصی رشته انسانی کنکور ۱۴۰۱

دروس تخصصی رشته انسانی شامل موارد زیر می باشد:

 • اقتصاد
 • ریاضی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • عربی
 • تاریخ و جغرافیا
 • علوم اجتماعی
 • فلسفه و منطق
 • روانشناسی

حذفیات عربی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
عربی (۱)بخش البحث العلمی
عربی (۲)بخش “للمطالعه”صفحات ۵۷ و ۵۸ بخش البحث العلمی
عربی (۳)بخش خوب است بدانیم صفحه ۱۹
ساختار زبان(قواعد)
کنزالحکمه/ نورالسما
البحث العلمی

حذفیات علوم و فنون کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
علوم و فنون (۳)خودارزیابی ها و کارگاههای تحلیل متن

حذفیات فلسفه کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
فلسفه (۲)۱- فعالیت های درون متن که با قسمت * مشخص شده اند
۲- مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است
۳- پاورقی ها
۴- مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه (۳)۱- فعالیت های درون متن که با قسمت * مشخص شده اند
۲- مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است
۳- پاورقی ها
۴- درسهای ۴،۹و ۱۲درس ۱۱صفحات ۹۹،۹۹و ۹۲درس ۱۱صفحات ۸۷،۸۸،۸۹،۹۰،۹۱و درس ۱۲

حذفیات منطق کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
منطق (۱)۱- پیرا بندهای آبی ستاره دار
۲- حکایت ها
۳- پاورقی ها
۴- صفحات «آنچه در این بخش می خوانیم»
۵- صفحات “عناوین بخش ها”
۶- فرهنگ اصطلاحات

حذفیات جامعه کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
جامعه شناسی (۳)۱- مطالب”بخوانیم و بدانیم “
۲- مطالب “ببینیم و بدانیم”
۳- درس ۲

حذفیات جغرافی کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
جغرافیا (۲)۱- مطالب بیشتر بدانیم
۲- مطالب بیندیشیم
۳- مطالب برای مطالعه
۴- توضیحات و زیر نویس ها
۵- نقشه ها و مدل ها”
۶- آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها
۷- واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیا (۳)۱- مطالب بیشتر بدانیم
۲- مطالب بیندیشیم
۳- مطالب برای مطالعه
۴- توضیحات و زیر نویس ها
۵- نقشه ها و مدل ها”
۶- آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها
۷- واژه نامه های پیوست کتاب

حذفیات تاریخ کنکور ۱۴۰۱

عنوان کتاب حذفیات
تاریخ (۱)۱- تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم »و «یک توضیح»
۲- تمامی مطالب مندرج درجدول یا ترام های رنگی
۳- تمامی مطالب مندرر در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی وسایر نمودارها
۴- متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
تاریخ (۲)۱- تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم »و «یک توضیح»
۲- تمامی مطالب مندرج درجدول یا ترام های رنگی
۳- تمامی مطالب مندرر در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی وسایر نمودارها
۴- متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
تاریخ (۳)۱- تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم »و «یک توضیح»
۲- تمامی مطالب مندرج درجدول یا ترام های رنگی
۳- تمامی مطالب مندرر در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی وسایر نمودارها
۴- متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
۵- درسهای ۱و ۲ 
حذفیات عربی پایه دهم در کدام بخش می باشد؟

حذفیات عربی پایه دهم در بخش ( البحث العلمی ) می باشد.

حذفیات جامعه شناسی در کدام مبحث می باشد؟

حذفیات جامعه شناسی در مباحث زیر می باشد:
مطالب”بخوانیم و بدانیم “
۲- مطالب “ببینیم و بدانیم”
۳- درس ۲

ارتباط با ما

جهت برقراری ارتباط با مشاورین انتشارات گیلنا و دریافت اطلاعات لازم با شماره های زیر ارتباط برقرار کنید.

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.