جستجو در نوشته های انتشارات گیلنا

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور 1402

فهرست مطالب

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲ برای دانش آموزان نظام جدید به چه صورت است؟

کنکور ۱۴۰۲

طبق اطلاعیه سازمان سنجش :

کنکور سراسری ۱۴۰۲ در دو گروه داوطلبین نظام جدید و داوطلبین نظام قدیم برگزار می شود.

طبق اطلاعیه سازمان سنجش بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.

بودجه بندی دروس تخصصی کنکورتجربی ۱۴۰۲

دفترچه سوالات تخصصی کنکور تجربی شامل دروس زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد.

بودجه بندی زمین شناسی

مبحثتعداد تست
آفرینش کیهان و تکوین۵ سوال
منابع آب و خاک۴ سوال
منابع معدنی، زیر بنای تمدن۳ سوال
سازه های مهندسی۳ سوال
زمین شناسی و سلامت۴ سوال
پویایی زمین۳ سوال
زمین شناسی ایران۳ سوال

بودجه بندی ریاضی

مبحثتعداد تست
الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتم۲
حد و پیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش ، بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

بودجه بندی فیزیک

فیزیک دهم

مبحثتعداد تست
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری۱
فصل دوم : ویژگی های فیزیکی مواد ( فشار )۲
فصل سوم : کار، توان و انرژی۱
فصل چهارم : دما و گرما۲

فیزیک یازدهم

مبحثتعداد تست
فصل اول : الکتریسته ساکن۴
فصل دوم : جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم۴
فصل سوم : مغناطیس و القای الکترو مغناطیس۲

فیزیک دوازدهم

مبحثتعداد تست
فصل اول : حرکت بر خط راست۴
فصل دوم : دینامیک۳
فصل سوم : نوسان و امواج۴
فصل چهارم : فیزیک اتمی و هسته ای۳

بودجه بندی شیمی

دهم تجربی

مبحثتعداد تست
فصل اول : کیهان زادگاه الفبای هستی ( عنصرها )۴
فصل دوم : رد پای گازها در زندگی ( ساختار لوویس )۳
فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( محلول ها )۴

یازدهم تجربی

مبحثتعداد تست
فصل اول : قدر هدایای زمینی را بدانیم ( پیوندهای کربنی و هیدروکربنی )۶
فصل دوم : در پی غذای سالم ( گروه های عاملی )۴
فصل سوم : پوشاک نیازی پایان پذیر ( محلول ها )۲

دوازدهم تجربی

مبحثتعداد تست
فصل اول : مولکول ها در خدمت تندرستی ( اسید و باز )۴
فصل دوم : آسایش و رفاه در سایه ی شیمی ( واکنش های شیمیایی )۴
فصل سوم : شیمی جلوه ای از هنر ( جامدات یونی )۲
فصل چهارم : حفظیات سینتیک۱

بودجه بندی زیست شناسی

دهم تجربی

مبحثتعداد تست
زیست جانوری ترکیبی۵
زیست گیاهی ترکیبی۶
فصل دوم : گوارش و جذب مواد۴
فصل سوم : تبادلات گازی۱
فصل چهارم : گردش مواد در بدن۳

یازدهم تجربی

مبحثتعداد تست
فصل اول : تنظیم عصبی۳
فصل دوم : حواس۲
فصل سوم : دستگاه حرکتی۳
فصل چهارم : تنظیم شیمیایی۱
فصل پنجم : ایمنی۲
فصل هفتم : تولید مثل۲

دوازدهم تجربی

مبحثتعداد تست
فصل اول : مولکول های اطلاعاتی۳
فصل دوم : جریان اطلاعات در یاخته ها۱
فصل سوم : انتقال اطلاعات در نسل ها۴
فصل چهارم : تغییر در اطلاعات وراثتی۴
فصل پنجم : از ماده به انرژی۳
فصل ششم : از انرژی به ماده۱
ترکیبی چند فصل به صورت شمارشی۲

بودجه بندی دروس تخصصی کنکور ریاضی ۱۴۰۲

دفترچه سوالات تخصصی کنکور ریاضی شامل سه درس ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد.

بودجه بندی ریاضی

درس ریاضی در رشته ریاضی شامل دروس دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه پایه، هندسه تحلیلی، حسابان، گسسته، جبر و احتمال و آمار و مدل سازی است.

هندسه دهم

مبحثتعداد تست
فصل یک : ترسیم هندسی۱
فصل دو : دایره ها۲
فصل سه : روابط طولی۱
فصل سه : مساحت و کاربرد چند ضلعی ها۲
فصل سه : چند ضلعی ها۱
فصل چهار : تجسم فضایی۱

هندسه یازدهم

مبحثتعداد تست
فصل اول : رابطه طولی در دایره ها۱
فصل اول : چند ضلعی های عاملی۱
فصل دوم : تبدیل های هندسی و کاربردها۰
فصل سوم : قضیه ی نیمساز ها۱

هندسه دوازدهم

مبحثتعداد تست
فصل یک : ماتریس ها۲
فصل یک : معادله ی دترمینان۱
فصل دو : دایره ها۲
فصل دو : بیضی و سهمی۲
فصل سه : بردار ها۰

بودجه بندی گسسته

مبحثتعداد تست
فصل یک : بخش پذیری اعداد۵
فصل یک : ترکیبی از کل فصل۱
فصل دو : گراف۳
فصل سه : ترکیبیات، جایگشت با تکرار۳

بودجه بندی حسابان یازدهم

مبحثتعداد تست
فصل یک : مجموعه جملات دنباله های حسابی و هندسی۱
فصل دو : مساحت تابع۱
فصل دو : نمودار تابع۱
فصل دو : اعمال روی توابع۱
فصل سه : کاربرد لگاریتم۱
فصل چهار : نسبت مثلثاتی۱
فصل پنج : پیوستگی۱
فصل یک و چهار ترکیبی از مثلثات و جبر و معادله۱

بودجه بندی حسابان دوازدهم

مبحثتعداد تست
فصل یک : تقسیم و بخش پذیری۱
فصل دو : معادلات مثلثاتی۱
فصل سه : حد های نامتناهی در بی نهایت۱
فصل چهار : کاربرد آهنگ متوسط و تغییرات۱
فصل چهار : خط مماس بر یک منحنی۱
فصل سه ترکیبی با تابع و مجانب ها۱
فصل چهار ترکیبی با مثلثات و مشتق۱

بودجه بندی آمار و احتمال

مبحثتعداد تست
فصل یک : ضرب دکارتی۱
فصل یک : جبر و مجموعه ها۲
فصل یک : ترکیب گزاره ها۱
فصل دو : مسئله ی احتمال۲
فصل دو : احتمال شرطی۱
فصل سه : معیار های گرایش به مرکز ( میانگین )۱

بودجه بندی فیزیک

دهم ریاضی

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری۱
فصل دوم : ویژگی های فیزیکی مواد۳
فصل سوم : کار ، انرژی و توان۲
فصل چهار : دما و گرما۲
فصل پنج : ترمودینامیک۴

یازدهم ریاضی

فصل اول : الکتریسیتۀ ساکن۴
فصل دو : جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۶
فصل سه : مغناطیس۱
فصل چهار : القای الکترو مغناطیسی و جریان متناوب۲

دوازدهم ریاضی

فصل یک : حرکت بر خط راست۵
فصل دو : دینامیک و حرکت دایره ای۵
فصل سه : نوسان و موج۵
فصل چهار : برهم کنش های موج۳
فصل پنج : آشنایی با فیزیک اتمی۲
فصل شش : آشنایی با فیزیک هسته ای۰

بودجه بندی شیمی

دهم ریاضی

مبحثتعداد تست
فصل یک : عنصر ها۲
فصل یک : لایه۱
فصل یک : استوکیومتری۱
فصل یک : ترکیبات یونی۱
فصل دو : تحلیلی از فشار گاز ها۱
فصل سه : محلول ها۳
فصل سه : مسئله ppm۱

یازدهم ریاضی

مبحثتعداد تست
فصل یک : مسئله درصد خلوص۳
فصل یک : هیدرو کربن ها۲
مسئله ترکیبی از دهم و یازدهم ( مولار )۲
مسئله ترکیبی از دهم و یازدهم ( سرعت و درصد خلوص )۱
فصل دو : قانون هس۱
فصل دو : آنتالپی پیوند۱
فصل دو : مسئله هیدرو کربن ها۱
فصل دو : حفظی از عوامل سرعت۱
فصل دو : مسئله سرعت۱
فصل سه : شمارش ( حفظی )۱

دوازدهم ریاضی

مبحثتعداد تست
فصل یک : شمارش ( حفظی )۱
فصل یک : مسئله PH۱
فصل دو : مسئله و واکنش از اکسایش و کاهش۳
فصل دو : شمارش ( تحلیلی )۲
فصل سه : آنتالپی فروپاشی ( تحلیلی )۲
فصل چهار : شمارش ( تحلیلی )۱
فصل چهار : مسئله۱

بودجه بندی دروس تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۲

دفترچه سوالات تخصصی شامل دروس ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، عربی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی می باشد.

بودجه بندی زبان فارسی

مبحثتعداد تست
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
عروض۶
قافیه۲
ترکیبی عروض و قافیه۱
آرایه ادبی۷
قرابت معنایی۵

بودجه بندی ریاضی

پایه دهم

مبحثتعداد تست
عبارت های جبری (اتحاد جبری و کاربرد ها )۱
عبارت های جبری ( عبارت های گویا )۱
معادله درجه دوم ( معادله و مسائل توصیفی )۱
معادله درجه دوم ( معادلات شامل عبارات گویا )۱
تابع ( نمودار تابع درجه ۲ )۱
کار با داده های آماری ( معیار های پراکندگی )۱
نمایش داده ها ( نمودار های یک متغیره )۲

پایه یازدهم

مبحثتعداد تست
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره ها و ترکیب گزاره ها )۱
تابع ( اعمال بر روی تابع )۱
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )۱
آمار ( شاخص های آماری )۱
آمار ( سری های زمانی )۱

پایه دوازدهم

مبحثتعداد تست
آمار احتمال ( شمارش )۱
احتمال۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی )۱
الگوهای خطی ( مدل سازی و دنباله )۱
الگوهای غیر خطی ( دنباله هندسی )۱

بودجه بندی تاریخ

پایه دهم

مبحثتعداد تست
درس دوم۱
درس سوم۱
درس هشتم۱
درس چهاردهم۱
درس شانزدهم۱

پایه یازدهم

مبحثتعداد تست
درس دوم۱
درس هفتم۱
درس دهم۱
درس سیزدهم۱
درس پانزدهم۱

پایه دوازدهم

مبحثتعداد تست
درس اول۱
درس دوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۱
درس هشتم۱

بودجه بندی عربی

مبحثتعداد تست
ترجمه۸
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۷
مفهموم۱

بودجه بندی روانشناسی

مبحثتعداد تست
روانشناسی، تعریف و روش مطالعه۲
روان شناسی رشد۴
احساس، توجه،ادراک۴
حافظه و علل فراموشی۲
تفکر (۱) حل مسئله۲
تفکر (۲) تصمیم گیری۳
انگیزه و نگرش۲
روانشناسی سلامت۱

بودجه بندی فلسفه

پایه یازدهم

مبحثتعداد تست
چیستی فلسفه۱
ریشه و شاخه های فلسفه۱
آغاز تاریخی فلسفه۱
زندگی بر اساس اندیشه۱
امکان شناخت۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
چیستی انسان۱
انسان موجودی اخلاق گرا۱

پایه دوازدهم

مبحثتعداد تست
هستی و چیستی۱
جهان ممکنات۱
جهان علی و معلولی۲
کدام تصویر از جهان۱
خدا در فلسفه (۱)۱
خدا در فلسفه (۲)۱
عقل در فلسفه (۲)۱

بودجه بندی منطق

مبحثتعداد تست
منطق ترازوی اندیشه۱
لفظ و معنا۱
مفهوم و مصداق۱
انواع و شرایط تعریف۱
اقسام استدلال و کاربرد های آن۱
قضیه ی حملی۱
احکام قضایا۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
قضیه ی شرطی و قیاس استثنایی۱

بودجه بندی علوم اجتماعی

مبحثتعداد تست
هویت فردی و اجتماعی۱
تحولات هویتی جهان اجتماعی۱
هویت ایرانی۱
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی۴
چالش های جهانی۲
بیداری اسلامی و جهان جدید۳
ذخیره دانشی۱

بودجه بندی جغرافیا

مبحثتعداد تست
دهم۳
یازدهم۷
دوازدهم۵

بودجه بندی اقتصاد

مبحثتعداد تست
تولید۲
بازار۲
آشنایی با شاخص اقتصادی۵
پول و بانک۲
فقر و توزیع درآمد۱
اقتصاد بین الملل۲
اقتصاد ایران۱

ارتباط با ما

جهت برقراری ارتباط با مشاورین انتشارات گیلنا و دریافت اطلاعات لازم با شماره زیر ارتباط برقرار کنید.

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.